Общи условия за ползване на сайта

 

Дефиниции

Онлайн Трейд Комерс ЕООД (наричан по-долу и "Търговец") е собственик на Интернет сайт https://www.remington.bg/ представляващ Интернет магазин за продуктите на немската фирма Remington® (“Сайта”);

Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на Remington.bg на компютър или друго устройство;

Стока/Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;

Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока/Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

Услуги” са всички действия, осъществявани от Remington.bg при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта. 

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Remington.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Remington.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра Remington.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Remington.bg, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на Онлайн Трейд Комерс ЕООД или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Онлайн Трейд Комерс ЕООД чрез Сайта.

Достъп до сайта

Каталоговата част на Remington.bg е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Онлайн Трейд Комерс ЕООД от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (например списък с предварително запазени свои адреси, история на поръчките и др.)

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са класифицирани като уреди за лична грижа и като такива са описани по вид и качество в същия. Remington.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока/Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката/Стоките.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и/или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока/Стоки.

Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 дни от получаването, ако не е разпечатана, ползвана, не е с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.50 и чл.57 от Закона за Защита на Потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока/Стоки на посоченият адрес или офис на куриер, след потвърждение по телефона извършено от оператор на Онлайн Трейд Комерс ЕООД или потвърждение чрез SMS код генериран чрез сайта.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Онлайн Трейд Комерс ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Remington.bg Услуги;
  • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • Да уведомява незабавно Remington.bg и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на Remington.bg

Remington.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Remington.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Remington.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Remington.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Remington.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Remington.bg, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Remington.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Remington.bg.

Remington.bg може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Remington.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Remington.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Remington.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Remington.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Remington.bg.

Потребителят е длъжен да обезщети Remington.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на Remington.bg, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Remington.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Remington.bg има право да праща електронно писмо (e-mail) с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Remington.bg няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

Remington.bg има право да събира и използва информация относно своите Потребители.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от Remington.bg, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@remington.bg. Remington.bg събира и използва информацията за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които Remington.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.

Remington.bg гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Remington.bg има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Remington.bg има право да поиска капариране или пълно предплащане за поръчки на стойност над 800лв и/или при съмнения за злоупотреба.

Общи условия за приемане на плащания по поръчки с банкови карти през Интернет 

Настоящите Общи условия на Онлайн Трейд Комерс ЕООД регламентират условията за предоставяне на услугата за заплащане на поръчките с банкови карти в сайта, неразделна част от които са Общите условия за ползване, както и Условията за доставка. 

Услугата е достъпна за всички клиенти на Онлайн Трейд Комерс ЕООД , които са сключили договор за покупко-продажба от разстояние, чрез създаване на поръчка в сайта (наричани по-долу заедно „Потребители” или „Потребителят”).

Услугата е безплатна и може да се ползва по време на създаване на поръчката също така и в последствие, чрез вход в сайта с потребителско име и парола. 

Чрез услугата Онлайн плащане в сайта, Онлайн Трейд Комерс ЕООД предоставя на своите Потребители възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми за поръчки и услуги, предоставяни от Онлайн Трейд Комерс ЕООД , включително и авансови плащания, посредством кредитни и дебитни карти с логото на БОРИКА, VISA или MasterCard.

Онлайн плащанията се извършват посредством системата за онлайн картови разплащания на БОРИКА, където Потребителят следва да въведе картови данни (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност) при плащане с банкова карта.

При плащане с дебитна карта на БОРИКА Потребителят въвежда секретен код на БОРИКА вместо 3-цифрен код за сигурност, който може да получи при регистрация на дебитната карта за плащания през интернет на банкомат.

Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между потребителя  и сървъра на БОРИКА, обработващ плащането.

Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на БОРИКА и Онлайн Трейд Комерс ЕООД  няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката.

Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата.

Всички картодържатели на кредитна/дебитна карта, извършващи Онлайн плащане през сайта remington.bg, са обект на проверка и оторизиране от банката - издател на картата. Ако банката-издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно. Онлайн Трейд Комерс ЕООД не носи отговорност за грешки при Онлайн плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.

За всяко успешно приключено онлайн плащане Потребителят получава потвърждение на e-mail адреса използван при създаване на поръчката. Детайли за всички извършени плащания се запазват и са достъпни за Потребителя в профила на същия в сайта. 

Условията на Онлайн Трейд Комерс ЕООД за работа с клиенти са дефинирани в настоящите Общи условия за ползване на сайта. За сделките обвързани с картови плащания със следните допълнения: 

Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy)

Поръчки заплатени с банкови карти могат да бъдат отказани по същия ред указан във Общите условия и Условията за доставка и съгласно ЗЗП.  В случай на отказ на поръчка след нейното експедиране, Онлайн Трейд Комерс ЕООД има правото да удържи от сумата за възстановяване начислената сума за транспорт (ако е начислена такава)

Условия за връщане на закупена стока (Return policy)

Стока заплатена с банкова карта може да бъде върната, по същия ред указан във Общите условия и Условията за доставка и съгласно ЗЗП. 

Условия за възстановяване на заплатени от картодържателя суми (Refund policy):

При хипотезите на невъзможност на Онлайн Трейд Комерс ЕООД да предостави заявените от картодържателя стоки/услуги; отказана стока/услуга от страна на картодържателя и др., търговецът възстановява изцяло или частично сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на картодържателя. При само при невъзможност да възстанови сумата по картата на картодържателя, може да се използва друг метод на разплащане удобен и за двете страни.  

Името на Онлайн Трейд Комерс ЕООД  изписано по начина, по който ще фигурира в извлечението на картодържателя: Online Trade Commerce

Защита на Личните Данни

Каква информация събираме и каква - не:

Без имена на получател, адрес и телефонен номер/имейл адрес за комуникация не бихме могли да доставим Вашите поръчки. Това е минималната информация, която е необходимо да получим от Вас, за да можем да доставяме Вашите поръчки.
Вашите имена, адрес и телефонен номер се предоставят на трети лица, само когато това е абсолютно необходимо и само ако тези лица са сключили договор за конфиденциалност и също са регистрирани администратори на лични данни. Такива са например куриерските служби, които не биха могли да извършат желаната доставка, без да им се предостави тази информация. 
Ако сте избрали картово плащане, то се извършва чрез криптирана връзка и директно на сайта на добре познатата финансова институция БОРИКА - ние никога не получаваме данните на Вашите банкови карти и тази информация остава обект на строго пазена тайна.
Ако сте избрали банково плащане, то постъпва по нашите сметки, но ние никога не ги разкриваме на когото и да било, с изключение на органите на властта, по надлежен ред, когато има съмнение за злоупотреба.
Ползваме техническа информация, която не може да се употреби, за да бъдете идентифициран лично. Например информация за посетените страници на нашия сайт, вида на устройството, от което разглеждате нашия сайт, IP адрес. Това е необходимо, за да можете да боравите лесно със сайта ни независимо къде се намирате и какво устройство или браузър ползвате.
Не събираме и никога няма да поискаме информация за Вашата етническа или расова принадлежност, религиозни възгледи, сексуална ориентация, точна възраст, политически убеждения или каквато и да е друга чувствителна информация от подобен личен характер.

Каква информация Ви предоставяме:

Онлайн Трейд Комерс ЕООД е регистрирано в публичния търговски регистър и нашите данни са прозрачно обявени на всички места, на които това се изисква от закона.
Нашите данни за връзка са публикувани на множество места в сайта, включително и на първа страница, както и във всяко наше съобщение.

За какъв период от време се съхраняват Вашите лични данни:

За да можем да защитим правата Ви на потребител, ние пазим данните за Вашите поръчки за неопределен период. Това включва само информацията, която се съдържа в поръчката Ви. Имате право по всяко време да пожелаете тези данни да бъдат изтрити и ние ще съобразим, стига това да не нарушава действащото законодателство, тъй като за счетоводни и други статистически цели, ние сме длъжни да съхраняваме някои данни за определени от закона минимални периоди.

За какво използваме Вашите лични данни:
 
Онлайн Трейд Комерс ЕООД използва личните данни на потребителите на сайта ​за цели, свързани с обработката на поръчки и доставянето на информация на потребителя - отговаряне на запитвания от потребители или разпращане на информационен бюлетин (когато потребителят се е съгласил да получава такъв). Можем да ползваме личните Ви данни да се свържем с Вас ако сте победител в томбола, викторина или друга промоционална игра организирана от Онлайн Трейд Комерс ЕООД, при която ​победителите се изтеглят на случаен принцип, при изрично спазване на условието лични данни​ на потребителя да​ не се предоставят на трета страна. Ако желаете да оттеглите участието си от игра, томбола или викторина, можете да направите това като изпратите съобщение на info@remington.bg
С приемането на настоящите Правила, участникът в промоция, организирана от Онлайн Трейд Комерс ЕООД се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 100 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са на Организатора на промоцията. В тази връзка, с участието си в промоция, при която има печалба, участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливши, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Огранизатора съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Какви мерки сме взели за защита на Вашата лична информация:

  • През февруари 2017г. внедрихме сигурна https криптирана връзка към нашите сървъри, за да не може никой зложелател да получи Вашите лични данни.
  • Криптираме всички Ваши пароли, така че профилът Ви в сайта да бъде максимално защитен.
  • Имаме сериозно отношение към правилното съхраняване на Вашата лична информация, докато боравим с нея и към надлежното и унищожаване след като повече не ни е необходима за изпълнението на услугите си към Вас.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Remington.bg, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Remington.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.в сила от 25.07.2014 г.)

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

  Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 Информация относно упражняване правото на отказ от договора

      Стандартни указания за отказ:

     I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

     II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

     III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата на създаване на поръчката, считана за дата на сключване на договора.

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     IV. Действие на отказа.

     Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания за стоки, които сме получили от Вас. Разходите за доставка подлежат на възстановяване само в случаите, когато доставката все още не е извършена или при основателна рекламация за предоставените стоки и услуги. При коректно и в срок извършена услуга за доставка на стоките и последвал отказ от покупка на общо основание, сумата за доставка не подлежи на възстановяване съгласно чл.57 ал.1 от ЗЗП. Възстановяването на сумите извършваме без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.